TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI - PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO   -   CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI QUYẾT TÂM - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ KỶ CƯƠNG, VĂN MINH - CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU, TỰ GIÁC


UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP ĐỒNG XOÀI

Địa chỉ: 1375 đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713. 879.7171 - Email: mattrandongxoai@yahoo.com.vn